Sammenlægning af Ejendomskontoret

Kære Beboer i Thyges Gaard,

Organisationsbestyrelsen i TKB, har valgt at lave et fælles ejendomskontor for Allegården, Thyges Gaard og Thygesvænge. Der arbejdes pt. på de nye arbejdsgange, og hvordan det hele kommer til at foregå fremover.

Der kommer nye åbningstider i efteråret, og fremover skal alle henvendelser- personlige og telefoniske – ske til:
Allegården
Tårnbyvej 51
2770 Kastrup (mere…)

Sommerferie i Thyges Gaard

Der vil være ændrede åbningstider i sommerferie perioden.

Telefoniske henvendelser via Ejendomskontoret Allegården
Mandag – Torsdag: 9-10  –  32 50 28 46

Personlig henvendelse:
Kun om mandagen: 8-9

Alle Fredage er lukket for telefonisk og personlig kontakt

Gælder fra d. 26/6 2017 – 1/9-2017

Mvh
Ejendomskontoret

Referat af bestyrelsesmøde d. 12/6

Ordinært Bestyrelsesmøde d. 12-06-2017 Juni 2017
Til stede: Regin Olsen, Sara Elgaard, Lone Gliese og Annelee Valino
Afbud: Kim Frandsen, Tenna Birch, Gitte Jensen, Sune Rasmussen Lars Andersen
Referent: Sara Elgaard

1. Nyt fra driften
– 360 grader analysen af Thyges Gaard, ser på hvor vi kan spare og hvor der skal optimeres. Intet er på plads endnu, men stillingen Tom besad, spares væk pt. Pengene der spares, vil fra næste år gå til forbedringer.
– Al kontakt med driften flyttes til Allegården. Her er der længere telefontid. Dette kommer til at køre efter en fordelingsnøgle.
– Pga. den kommende helhedsplan, vil der undersøges om det giver økonomisk mening at stoppe alle tilladelser til nye køkken/bad. Dette er for at undgå flere lån i ejendommen.
– Lone har fået en assistent, der vil sidde i Allegården. Han vil stå for syn i Thyges Gård. Derudover vil der ses på de kompetencer der er blandt TKB’s ansatte, da der kan spares eksterne håndværkere, hvis vores egne ansatte kan varetage samme opgaver.
– Der er monteret et-håndsgreb i opgangsdøren Kastruplundgade 2, de vil blive installeret i alle opgange. (mere…)

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Kære Alle,

Hermed er referatet fra mandagens ekstraordinære bestyrelsesmøde, hvor der blev konstitueret en ny bestyrelse – Referatet kan hentes her

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde d. 05-06-2017

Tilstede: Regin Olsen, Lars Andersen, Sara Elgaard og Annelee Valino

Afbud: Kim Frandsen, Tenna Birch, Gitte Jensen

Referent: Sara Elgaard

Mødet blev indkaldt på baggrund af ønsket fra flere bestyrelsesmedlemmer, om at konstituere bestyrelsen på ny.

Det blev enstemmigt vedtaget at Kim Frandsen ikke længere skal fungere som Formand for bestyrelsen.

Den nye bestyrelse vil fremover se således ud:

Formand:                             Annelee Valino
Næstformand:                  Regin Olsen
Kasser:                                  Lars Andersen
Sekretær:                            Sara Elgaard
Bestyrelsesmedlem:     Kim Frandsen
1. Suppleant:                     Tenna Birch
2. Suppleant:                     Gitte Jensen (mere…)

Indkaldelse til Afdelingsmøde

Mandag d. 6. februar 2017 kl. 19:00 i 3F’s lokaler, Saltværksvej 68, Kastrup

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse i Thyges Gaard. Alle større beslutninger træffes til dette møde. Det kan dreje sig om alt fra huslejestigning, husdyrhold, valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen, beslutninger om renoveringer og meget andet.

Dagsorden:

1. Velkomst og valg ad dirigent
2. Valg af stemmeudvalg og referent
3. Fremlæggelse af beretning
4. Godkendelse af driftsbudget 2017/2018
5. Behandling af indkommende forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer
8. Eventuelt

Dine forslag:

Har du et forslag som du ønsker at afdelingsmødet skal tage stilling til, skal dette afleveres skriftligt på ejendomskontoret senest d. 23. januar 2017. Alle indkommende forslag vil blive omdelt til samtlige beboere, senest én uge før afdelingsmødet.

Pjecen – Kom til budgetmøde – Kan findes på www.KAB-Bolig.dk

Adgang og stemmeret:

Adgang til, og stemmeret, på afdelingsmødet gælder alle lejere og disses myndige hustandsmedlemmer.
Hver husstand har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Vi ser frem til et godt møde.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

 

Du kan hente indkaldelsen i en PDF her: Indkaldelse til afdelingsmøde 06-02-2017

Julehygge i Thyges Gaard

Kære Alle Sammen,

Julen står for døren og lige efter det nye år. Vi vil derfor gerne invitere jer alle, store som små, til gløgg og æbleskriver i bestyrelsens lokale.
Det vil finde sted d. 22. december fra kl 18:00-20:30. Vi håber at se så mange som muligt, så vi kan få sagt god jul og godt nytår til hinanden.

Der er ingen binding ved at oplyse man kommer, men vi vil meget gerne at I melder tilbage ca. hvor mange i forventer at dukke op. På denne måde kan vi nogenlunde udregne nok, således at vi ikke løber tør for hverken det ene eller andet 🙂

Der kommer opslag i opgangene en af de kommende dage

God jul og vel mødt

Bestyrelsen

Invitation til Julehygge kan hentes her: Julehygge

Mindeord: Formand John Bach er stille sovet ind den 30. november 2016.

Det er med stor sorg vi har modtaget meddelelse om, at formand for Tårnby Kastrup Boligselskab (TKB) John Bach stille er sovet ind onsdag den 30. november 2016.  John Bach har været formand i mere end 20 år.

Johns store interesse for og viden om den almennyttige boligsektor, det politiske arbejde og spilleregler var slående, og han har været en meget aktiv nøgleperson i sit bestyrelsesarbejdet.

John har været medlem af afdelingsbestyrelse gennem mange år og var formand for Tårnby Kastrup Boligselskab fra 1996, medlem af KAB bestyrelse fra 1999 og medlem af BL´s repræsentantskab i 9.kreds 2014, lige til sin alt for tidlige bortgang. Det var alle poster, han bestred med megen flid, omhu og stor politisk interesse.

Tårnby Kastrup Boligselskab har mistet et omhyggeligt bestyrelsesmedlem, en dygtig formand og en god ven.

Vores tanker og medfølelse går til Johns familie og hans børn. Ære være hans minde.


Afdelingsbestyrelse

Bestyrelsesmøde d. 19/10 2016

Onsdag d. 19/10 2016 mødtes bestyrelsen til møde sammen med Tom Hansen og Sune Rasmussen. Her blev der gennemgået dagsorden, samt lagt status på driften, beskrivelse af budgettet og præsenteret en ny hjemmeside. Vi tog også varmeproblematikken op, samt hvad der ellers var kommet ind på bestyrelsens mail.

Der vil her kunne findes referatet, varmeguide samt et informationsbrev:

Referat bestyrelsesmoede 19-10-2016
7 gode råd til at holde varmen
Information til beboerne

Konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde 20/09-2016 i Thyges Gård

Da den tidligere bestyrelse gik i opløsning før tid, har vi efter den ekstraordinære generalforsamling fået uddelt opgaver til de nye medlemmer i bestyrelsen. Dette skete på et møde d. 20/09-2016, hvor alle medlemmer samt driftschefen Sune Rasmussen og organisations forman John Bach var til stede.

De nye medlemmer fik udleveret vedtægterne samt en introduktion til bestyrelsens arbejde, både forgående og fremadrettet. Alle i bestyrelsen ser frem til det kommende arbejde, og glæder os til at se hvad der kan bringes til bordet. (mere…)

Cykelindsamling

Så er det igen tid til indsam-ling af cykler, knallerter og barnevogne i Thyges Gaard. Indsamlingen vil foregå på ejendommens fællesområder og i kældrene.

Det vil foregå således:

Uge 31:

Der vil i denne uge blive påsat malertape på cykler, knallerter og barnevogne mv.
Har I cykler mv stående som I ikke bruger længere, kan der hentes mærkater på ejendomskontoret.
Transportmidler med disse påsatte mærker, vil også blive fjernet.

Uge 38:

Alle cykler mv som stadig bærer malertape, vil blive fjernet tirsdag den 20. september 2016 og efterfølgende blive opbe-varet i 14 dage. Derefter vil de blive fjernet.